Kościół wiary

Kościół należy do Boga i Jezusa Chrystusa. Wiara, która zamieszkuje w kościele, ma wpływ na daną społeczność i poza nią.

(2) Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, (3) mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie

I Tesaloniczan 1,2-3 (BW)

Co powoduje wiarę

Mieszkańcy Tesaloniki usłyszeli Ewangelię i uwierzyli w nią, pomimo silnej opozycji ze strony lokalnych Żydów. Paweł nazywa tę opozycję wielkim uciśnieniem (I Tes 1,6) i odnosi się do wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich 17,5 i dalej.
Wiara powoduje pewien rodzaj odwagi, jaka umożliwia płynąć pod prąd obowiązujących w danym czasie popularnych opinii i tradycji. Wiara naśladowców Jezusa powoduje nawet więcej – cały region o nich mówi:

(7) Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. (8) Od was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić

I Tesaloniczan 1,7-8 (BW)

Miłość i nadzieja

Niedługo potem Paweł pisze do innego zboru, że kiedy wszystko inne się rozpada, pozostają trzy ważne rzeczy: wiara, nadzieja i miłość (I Kor 13,13). Oprócz wiary, która wiele powoduje, zbór w Tesalonice ma niesamowitą miłość i nadzieję (I Tes 1,3).

Jego miłość i nadzieja jest bezpośrednim rezultatem wiary. Miłość staje się widoczna, gdy ci chrześcijanie przyjmują Pawła, Sylasa i Tymoteusza w swoich domach. Każdy o tym mówi (I Tes 1,9)!

Co więcej, ci wierzący znani są ze spędzania każdego dnia w żywym oczekiwaniu powrotu Pana Jezusa. Ta nadzieja podtrzymuje ich w trudnym czasie. Bóg nieba i ziemi, nasz Ojciec, daje nam wiarę, która mówi wiele, miłość, która odzwierciedla Jego charakter i żywą nadzieję, abyśmy mogli patrzeć w przyszłość.

Biblia: I List do Tesaloniczan Słowa kluczowe: Społeczność, Wiara, Wpływ